Pierwszego uruchomienia urządzenia przed rozpoczęciem jego eksploatacji dokonuje Autoryzowany Serwis na zlecenie Użytkownika w tym celu prosimy o kontakt z numerem telefonu 661 963 930. Dopuszcza się rozruch urządzenia przez instalatora. Poprzez rozruch urządzenia rozumie się wstępne włączenie urządzenia do pracy. W takim przypadku, pierwsze uruchomienie musi być dokonane w ciągu 14 dni od daty rozruchu. Koszt usługi pierwszego uruchomienia (bez dojazdu) pokrywa gwarant.

Pierwsze uruchomienie obejmuje:

  • sprawdzenie prawidłowości podłączenie urządzenia grzewczego do instalacji hydraulicznej, elektrycznej, gazowej oraz odprowadzenia spalin,
  • regulację parametrów grzewczych,
  • kontrolę poprawności działania,
  • sprawdzenie zabezpieczeń,
  • zapoznanie użytkownika z działaniem urządzenia.

Pierwsze uruchomienie ma na celu dokonanie optymalnych nastaw urządzenia w celu jego ekonomicznej i bezpiecznej pracy. Nie obejmuje ono:

  • dojazdu serwisanta do usługi,
  • kontroli wykonanych instalacji,
  • usuwania wad instalacji, do których urządzenie jest podłączone,
  • wszystkich prac montażowych (m.in. montażu i podłączenia automatyki).

Ww. usługi wykonywane są na koszt Klienta.

Prawidłowa obsługa i konserwacja

Aby zapewnić prawidłowe i niezawodne działanie urządzenia, zalecamy stosowanie się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. Powietrze pobierane do spalania nie może zawierać substancji agresywnych. Za substancje działające silnie korodująco uważa się chlor i fluor zawarte w rozpuszczalnikach , klejach i środkach czyszczących stosowanych w gospodarstwach domowych. Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji, zaleca się coroczną konserwację urządzenia. Konserwację wykonuje Autoryzowany Serwis Buderus na koszt Użytkownika.

Alekserwis